Közzétételi lista

BGSZC – Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

közzétételi lista

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Az iskola felvételi tájékoztatója a www.bankidonat.net oldalon található, melyet minden év októberében az intézmény frissít.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A beiratkozás időpontját a 2017-2018. tanévre az éves munkaterv tartalmazza (2017. június 22-24. között, beosztás szerint)

A 2017-2018 tanévre engedélyezett osztályok:

nappali (8. általásos iskola után)

a tanulmányi terület kódja szakma érettségivel megszerezhető alapszakma engedélyezett osztályok száma felvehető létszám
szakgimnázium
0021 Autószerelő Kerékpárszerelő és
Építő- és anyagmozgató gép kezelője
osztály 102 fő
0022 Autóelektronikai műszerész Elektronikai műszerész osztály 34 fő
0024 Vasútforgalmi szolgálattevő Váltókezelő osztály 34 fő
szakközépiskola
0031 Járműfényező 2 osztály 56 fő
0032 Karosszérialakatos 3 osztály 84 fő
0033 Hegesztő 1 osztály 28 fő
0034 Építő- szállító- és munkagép-szerelő 1 osztály 28 fő

nappali (érettségi után)

szakma engedélyezett osztályok száma felvehető létszám
Autószerelő 2 osztály 68 fő
Autószerelő (beszámítással) 1 osztály 34 fő
Autóelektronikai műszerész 1 osztály 34 fő
Autóelektronikai műszerész (beszámítással) 1 osztály 34 fő
Autótechnikus (ráépülő) 1 osztály 34 fő

esti (felnőttoktatás):

szakma engedélyezett osztályok száma felvehető létszám
Autószerelő 2 osztály 68 fő
Autótechnikus (rá épülő) 1 osztály 34 fő
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (ráépülő) 2 osztály 56 fő
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (ráépülő) 2 osztály 68 fő
Tehergépkocsivezető (ráépülő) 2 osztály 56 fő
Autóbuszvezető (ráépülő) 2 osztály 56 fő

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai,

Fenntartói törvényességi vizsgálat – 2008

A vizsgált területek:

 • Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok jogszabály által előírt elemeinek megléte, hatályosság, nyilvánosság.
 • Az intézmény személyi feltételeinek vizsgálata.
 • Ügyintézés, iratkezelés.
 • A gyermekek, tanulók ügyeinek intézése.
 • Egyéb területek (ingyenes tankönyv ellátás, szakképzési célra átvett pénzeszközök felhasználása, bérleti szerződések)

Összegzés:

Az intézmény a törvényességi vizsgálat során áttekintett feladatait az érvényes jogszabályoknak, intézkedéseknek megfelelően végzi.

Az egyes témáknál tett javaslatok, pontosítások figyelembe vételével az intézmény tanügyigazgatási feladatainak ellátása még pontosabbá válhat.

Fenntartói törvényességi vizsgálat – 2014. szeptember

Összegző megállapítások az ellenőrzés tapasztalatairól :

1, A szervezeti és működési szabályzat alaki és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálata

Az SZMSZ és elfogadása, valamint a pedagógiai program dokumentumok tartalmilag és formailag is megfelelnek a jogszabályoknak.

2, A magántanulói jogviszonnyal kapcsolatos intézményvezetői döntések vizsgálata

Nem releváns, a vizsgált időszakban nincs magántanulói jogviszonyban lévő tanuló.

3.A tanuló egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alóli mentesítésével kapcsolatos intézményvezetői döntések vizsgálata

A keletkezett dokumentumok és bejegyzések formailag és tartalmilag is megfelelnek a jogszabályoknak.

4,A szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott képzési feladatok teljesítéséhez szükséges minimális eszközök és felszerelések meglétének vizsgálata

Az eszközök rendelkezésre állnak.

Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságokat. Intézkedési tervet az intézménynek nem kell készíteni.

Utóellenőrzés nem szükséges.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai,

Az iskola szorgalmi időben munkanapokon reggel 630 és 2100 között tart nyitva.

Az intézményünkben tervezett események, rendezvények időpontját az iskola honlapján (www.bankidonat.net oldalon) az Események listája, illetve a tanév Munkaterve tartalmazza (Dokumentumok/Aktuális dokumentumok/Alap dokumentumok).

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

Szakmai vizsgálat – Fővárosi Önkormányzat 2008

A vizsgálat s célja:

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) szakmai munkájának az ellenőrzése.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a felsorolt területeken az intézmény miképpen teljesíti alapfeladatát, az érvényes jogszabályoknak, az alapító okiratában meghatározott feladatainak, az elfogadott alapdokumentumaiban foglaltaknak és a fenntartói döntéseknek megfelelően működik-e.

A vizsgálat területei:

A minőségirányítási rendszer szabályozása, működése terén

Az intézmény belső, illetve külső mérési eredményeinek hasznosulása a vizsgált időszakban

Az iskola könyvtárának ellenőrzése

A vizsgálat összefoglaló megállapításai

„Az iskola Intézményi Minőségirányítási Programja részletes, mégis célratörő, összefogott,  Szerkezete, kimunkáltsága példaértékű. Megvalósulása jó színvonalú. Az iskolai pedagógiai programmal koherens. A Fővárosi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének Minőségirányítási Programját – tartalmában és szellemében – irányadónak tekinti.

A mérés-értékelés szemléletű iskolai munkaszervezés kialakulóban van. Fenntartói mérési-értékelési rendszer (Femér) normáit követik. Az iskolavezetés szándéka szerint törekszenek a sokrétű, széleskörű, spontaneitásoktól mentes és szakszerűen feldolgozott mérés-értékelés mindennapi gyakorlattá tételére. Eredményeik e téren biztatóak, jó úton haladnak.

A könyvtár működése jogszerű és szabályozott. Fejlődése és fejlesztése további feladatot ad az iskolavezetésnek és a könyvtárosnak.”

 

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program elérhetősége.

Megtalálható a www.bankidonat.net oldalon a Dokumentumok/Aktuális dokumentumok/Alap dokumentumok menüpontban.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Legmagasabb végzettsége szakképzettség tantárgyak
1. egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár angol nyelv, szakmai angol nyelv
2. egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár,
okleveles orosz tanár
angol nyelv, szakmai angol nyelv
3. egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár német nyelv, szakmai német nyelv
4. főiskola szakoktató szakmai gyakorlat
5. főiskola műszaki oktató szakmai gyakorlat
6. egyetem matematika fizika szakos középiskolai tanár matematika, fizika, természetismeret
7. főiskola angol szakos nyelvtanár szakmai angol nyelv
8. főiskola műszaki szakoktató szakmai gyakorlat
9. főiskola német szakos nyelvtanár német nyelv, szakmai német nyelv
10. főiskola gépészmérnök, műszaki oktató szakmai gyakorlat
11. középfokú végzettség épületgépész technikus szakmai gyakorlat
12. egyetem közgazdász , okleveles közgazdásztanár szakmai elmélet
13. egyetem biológia szakos középiskolai tanár,
gyógytestnevelő tanár
biológia, testnevelés
14. egyetem gépjárműüzemi szakos okleveles üzemmérnök szakmai elmélet
15. egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár német nyelv, szakmai német nyelv
16. egyetem gépészmérnök, gépészmérnök tanár szakmai elmélet
17. egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
nyelv és beszédfejlesztő pedagógus
magyar nyelv és irodalom
18. egyetem okleveles matematika tanár matematika
19. középfokú végzettség járműfényező szakmai gyakorlat
20. egyetem amerikanisztika szakos tanár angol nyelv, szakmai angol nyelv
21. egyetem általános gépész műszaki tanár szakmai elmélet
22. főiskola szakedző testnevelés
23. főiskola gyártástechnológus üzemmérnök szakmai gyakorlat
24. főiskola általános gépész üzemmérnök,
mérnök tanár
szakmai gyakorlat
25. főiskola történelem szakos tanár,
könyvtáros
történelem,
könyvtáros
26. főiskola testnevelő-edző testnevelés
27. egyetem matematika-ábrázológeometria szakos középiskolai tanár matematika
28. egyetem matematika-fizika szakos középiskolai tanár,
számítástechnika szakos tanár
matematika, informatika, szakmai informatika
29. főiskola társadalombiztosítási tanácsadó,
autószerelő
szakmai gyakorlat
30. egyetem matematika kémia szakos középiskolai tanár matematika
31. egyetem közlekedésmérnök, mérnöktanár szakmai elmélet
32. egyetem műszaki szakoktató szakmai gyakorlat
33. egyetem mezőgazdasági gépészmérnök,
gépészmérnök tanár
szakmai elmélet
34. egyetem élelmiszeripari mérnök, jogi szakokleveles mérnök szakmai elmélet
35. egyetem angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, angol nyelv, szakmai angol nyelv
36. egyetem gépészmérnök, gépész szakos műszaki tanár szakmai elmélet
37. egyetem okleveles mérnöktanár szakmai elmélet
38. egyetem okleveles angoltanár angol nyelv, szakmai angol nyelv
39. egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár magyar nyelv és irodalom, történelem
40. főiskola matematika-szamítástechnika szakos tanár matematika, informatika
41. egyetem műszaki tanár – villamos üzemmérnök,
okleveles család és gyermekvédő tanár
szakmai elmélet
42. egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
történelem szakos bölcsész és tanár
magyar nyelv és irodalom, történelem
43. egyetem okleveles matematikatanár,
fizika szakos tanár
matematika, fizika
44. középfokú végzettség karosszérialakatos szakmai gyakorlat
45. egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom
46. egyetem okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, okleveles művészettörténet szakos bölcsész történelem,
könyvtáros
47. egyetem matematika szakos tanár matematika
48. egyetem angol nyelv és irodalom szakos  tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, angol nyelv, német nyelv, szakmai idegen nyelv
49. egyetem gépészmérnök, menedzser szakmérnök szakmai elmélet
50. főiskola testnevelő-edző testnevelés
51. egyetem okleveles fizikus fizika
52. egyetem üzemmérnök, műszaki oktató szakmai elmélet
53. egyetem informatika szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
54. egyetem történelem szakos tanár történelem
55. egyetem mezőgazdasági gépészmérnök,
mérnöktanár
szakmai elmélet
56. egyetem üzemmérnök, szakmérnök,
műszaki tanár
szakmai elmélet
57. egyetem testnevelő tanár testnevelés
58. főiskola szociálpedagógus, történelem szakos tanár történelem
59. egyetem gépészmérnök, gépészmérnöki szakos tanár, informatika szakos tanár szakmai elmélet
60. főiskola általános gépész üzemmérnök,
menedzser szakmérnök
szakmai gyakorlat
61. egyetem okleveles latin tanár, oklevelem magyar tanár magyar nyelv és irodalom, művészetek
62. főiskola műszaki szakoktató szakmai gyakorlat
63. egyetem földrajz szakos tanár földrajz
64. egyetem informatika szakos tanár informatika
65. főiskola általános gépész üzemmérnök szakmai elmélet
66. főiskola szakoktó szakmai gyakorlat
67. egyetem gépészmérnök szakmai elmélet
68. középfokú végzettség autószerelő szakmai gyakorlat
69. egyetem közlekedésmérnök szakmai elmélet

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Munkaköre Iskolai végzettség, szakképzettség
Iskolatitkár OKJ intézményi kommunikátor
Iskolatitkár OKJ, Ügyintéző titkár
laboráns OKJ, pedagógiai asszisztens
Műszaki vezető egyetem, gépészmérnök
Könyvtáros főiskola, kommunikációs szakember, művelődés szrvező
Laboráns gimnáziumi érettségi
pszichológus egyetem, Okleveles pszichológus

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei részletesen megtalálható az alábbi link segítségével az OH honlapján: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035391

Matematika Szövegértés
Bánki Országos Bánki Országos
2007 szakiskola 444 396 422 398
szakközépiskola 454 495 449 500
2008 szakiskola 400 399 385 393
szakközépiskola 489 484 454 491
2009 szakiskola 407 398 383 392
szakközépiskola 459 483 433 491
2010 szakiskola 1404 1446 1321 1399
szakközépiskola 1566 1599 1472 1612
2011 szakiskola 1442 1456 1411 1417
2012 szakiskola 1372 1441 1307 1397
2013 szakiskola 1368 1442 1342 1408
2014 szakiskola 1368 1640 1341 1620
szakközépiskola 1635 1631 1532 1597
2015 szakiskola 1500 1645 1474 1601
szakközépiskola 1653 1645 1592 1601

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok,

A 2015-2016. tanévben:

lemorzsolódás évismétlésre utasított
nappali tagozat 9,2 % 10,5%
felnőttoktatás 49,4% 1,2%

Az érettségi vizsgák átlageredményei

Tantárgy megnevezése 2012-ben 2013-ban 2015-ben 2016-ban
magyar nyelv és irodalom 2,78 2,80 2,25 2,45
matematika 2,16 2,13 2 2,18
történelem 2,5 2,89 2,71 2,72
angol nyelv 3,00 3,41 2,12 3,03
német nyelv 2,75 2,62
fizika 2,00 3,5 1,5
biológia 4 3
földrajz 2,67 3,00 3,23
informatika 2,73 3,27 2,38 2,57
tesrnevelés 5

2014-ben nem volt érettségiző osztályunk.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége,

Tanulóink intézményi, kerületi, fővárosi és országos meghirdetésű tanulmányi, szakmai és sportversenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve.

Az iskolai versenyek témáját, tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg, szervezik és felelősek lebonyolításukért.

Országosan, regionálisan meghirdetett versenyek

Iskolai szakmai versenyek

Egyéb iskolai, hagyomány ápoló versenyek, megmérettetések, játékok

Rendezvények:

Könyvvásár: szépirodalmi, képzőművészeti, ismeretterjesztő, szakmai könyvek kedvezményes iskolai árusítása.

Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, a munkaközösség-vezetők javaslata alapján indítunk. Tantárgyanként maximum 15 fős csoportok részére szervezzük elsősorban a szakmai (iskolánkban oktatott minden szakképzés területén), tantárgyi (matematika, anyanyelv, idegen nyelv és történelmi ismereteket elmélyítő) és versenyekre előkészítő foglalkozásokat is indítunk.

Diákkörök (önképzőkörök stb.)A diákkörök munkája nagymértékben támaszkodik a tanulók kreativitására, aktivitására, önfejlesztő tevékenységére. Létrehozását, meghirdetését, működtetését is a DÖK végzi. A szakmai irányítást – a tanulók kérése alapján – kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével, a működés feltételeinek intézményi biztosításával.

Az iskolai sportkör (ISK) a tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport megszerettetésére alakult meg, keretében sportcsoportok szervezhetők. Az ISK saját szabályzat alapján működik az alábbi sportágakban:

 • labdarúgás,
 • tollaslabda,
 • kondicionáló torna, erőemelés,
 • természetjárás,
 • atlétika.

Sulinetdigitális tudásbázis: Minden délután igény szerint biztosítjuk tanulóink számára számítógép-termeinkben az internet-hozzáférést.

Támogatjuk a digitális iskolaújság megjelenését, amelynek szerkesztési munkáit teljes egészében az ehhez kedvet érző és e területen tehetséges diákokra bízzuk a Diákönkormányzat által létrehozott szerkesztő-bizottság felügyeletével. Elősegítjük a diákszínjátszás, az irodalmi színpad, a filmklub iskolai szerveződését.

Az iskola könyvtára minden tanítási napon nyitvatartási idejében, valamint könyvtári tanórákon áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére.

Igény szerint nyári sporttáborokat szervezünk.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai,

Az írásbeli és szóbeli házi feladat szerves része az oktatás folyamatának, az órai anyagrészek gyakorlására, elmélyítésére, hiányosságok pótlására, mintafeladatokként dolgozatok előtti felkészülésre szolgál. Fontos szerepe van a problémamegoldó készség fejlesztésében, az önellenőrzés, a saját teljesítmény- és tudásszint reális mérésében, az önálló ismeretszerzés és alkalmazás elsajátításában, a következő tananyagegység vagy tanóra előkészítésében.

Az otthoni feladat mind írásban, mind szóban legyen rendszeres és sokoldalú. Formái:

 • elméleti anyag megtanulása a tanári irányítással készült órai vázlat, az órán elvégzett feladatok, a tankönyv segítségével,
 • a szaktanár által megszabott kötelező gyakorló feladatok írásbeli megoldása,
 • házi dolgozat, amely hosszabb felkészülést, pontos tanári útmutatást igényel,
 • a szaktanár által ajánlott gyakorló feladatok,
 • kiselőadások, önálló gyűjtőmunka,
 • átfogó, komplex ismétlés.

Nevelőtestületünk állásfoglalása alapján a házi feladatokat a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve kell meghatározni.

Egy-egy tantárgyból úgy kell kijelölni az írásbeli és szóbeli feladatok mennyiségét, hogy annak elvégzéséhez egy átlagos felkészültségű és képességű tanulónak általában 20-25 perc elegendőlegyen.

Hétvégére és a tanítási szünetekre sem lehet több házi feladatot adni, mint általában az egyik óráról a másikra.

A kötelező házi feladatok ellenőrzése osztályszinten, a tanórán történik. Funkciója az esetleges problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kiemelése.

A házi feladatok el nem készítésének következményeit, értékelését az egyes munka-közösségek önállóan határozzák meg, amiről a tanulókat az év első tanóráján tájékoztatják.       Az el nem végzett házi feladat pótlását a szaktanár által megadott határidőre teljesíteni kell.

Az írásbeli beszámoltatás formái

 1. a) témazáró dolgozat
 2. b) kisdolgozat
 3. c) röpdolgozat
 4. d) felmérés
 5. e) házi dolgozat, projektmunka, gyűjtőmunka, pályázat
 6. f) minimumteszt, évfolyamdolgozat

A félévi és tanév végi dolgozatíratási dömpinget az osztályfőnök szervező munkájával csökkentheti. Egy nap lehetőleg egy komoly témazárónál többet ne írjanak a tanulók.

     Osztályozás írásbeli feladatoknál általában a középszintű érettségi vizsga követelményszintje szerint történik.

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.

osztály megnevezése létszám
9-1 28
9-2 25
9-3 26
9-4 28
10-1 18
10-2 20
10-3 18
10-4 19
10-5 24
11-1 19
11-2 21
11-3 16
11-4 17
12-1 19
12-2 14
12-3 14
SZé/12-1 13
1/13-1 34
osztály megnevezése létszám
1/13-4 34
5/13-A 25
5/13-D 8
1/9-1 26
1/9-3 23
1/9-4 22
1/9-7 23
2/10-1 23
2/10-3 15
2/10-4 12
3/11-1 23
3/11-3 22
1/13-FA 37
2/14-1 18
2/14-2 16
2/14-5 26
2/14-FA 12
1/15-AT 30
1/15-FT1 25