Az írásbeli és szóbeli házi feladat szerves része az oktatás folyamatának, az órai anyagrészek gyakorlására, elmélyítésére, hiányosságok pótlására, mintafeladatokként dolgozatok előtti felkészülésre szolgál. Fontos szerepe van a problémamegoldó készség fejlesztésében, az önellenőrzés, a saját teljesítmény- és tudásszint reális mérésében, az önálló ismeretszerzés és alkalmazás elsajátításában, a következő tananyagegység vagy tanóra előkészítésében.

Az otthoni feladat mind írásban, mind szóban legyen rendszeres és sokoldalú. 

Formái:

 • elméleti anyag megtanulása a tanári irányítással készült órai vázlat, az órán elvégzett feladatok, a tankönyv segítségével,
 • a szaktanár által megszabott kötelező gyakorló feladatok írásbeli megoldása,
 • házi dolgozat, amely hosszabb felkészülést, pontos tanári útmutatást igényel,
 • a szaktanár által ajánlott gyakorló feladatok,
 • kiselőadások, önálló gyűjtőmunka,
 • átfogó, komplex ismétlés.

Nevelőtestületünk állásfoglalása alapján a házi feladatokat a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve kell meghatározni.

Egy-egy tantárgyból úgy kell kijelölni az írásbeli és szóbeli feladatok mennyiségét, hogy annak elvégzéséhez egy átlagos felkészültségű és képességű tanulónak általában 20-25 perc elegendő legyen.

Hétvégére és a tanítási szünetekre sem lehet több házi feladatot adni, mint általában az egyik óráról a másikra.

A kötelező házi feladatok ellenőrzése osztályszinten, a tanórán történik. Funkciója az esetleges problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kiemelése.

A házi feladatok el nem készítésének következményeit, értékelését az egyes munka-közösségek önállóan határozzák meg, amiről a tanulókat az év első tanóráján tájékoztatják.       Az el nem végzett házi feladat pótlását a szaktanár által megadott határidőre teljesíteni kell.

Az írásbeli beszámoltatás formái

 1. a) témazáró dolgozat
 2. b) kisdolgozat
 3. c) röpdolgozat
 4. d) felmérés
 5. e) házi dolgozat, projektmunka, gyűjtőmunka, pályázat
 6. f) minimumteszt, évfolyamdolgozat

A félévi és tanév végi dolgozatíratási dömpinget az osztályfőnök szervező munkájával csökkentheti. Egy nap lehetőleg egy komoly témazárónál többet ne írjanak a tanulók.

     Osztályozás írásbeli feladatoknál általában a középszintű érettségi vizsga követelményszintje szerint történik.